Sunday, June 04, 2006

乜得黎d世紀大病毒~
整病我!冇人性!!
邊個咁得閒掛住我呀?!
攪到我係咁打乞嗤!
打足成日呀。。。唉!

唔病就奇啦~
我仲要自搏殺ga~冇陰公!!

星期二開始又要出job~
起碼一個月。。。
冇得上網既日子......實悶死~

No comments: