Saturday, December 02, 2006

今朝又覆診.....
doctor唔收我錢~hahaha
之後去o左翠華食早早~
唔食唔得.....d shop未開門...
就去歎個早先喇!!
sogo....times...
e~~~times d佈置好唔得~
係個"誕誕老人"ok d之外...
都唔吸引既!!!
經我視察環境...
燒焦既誕誕樹經已回復正常喇!!haha之前o係尖東影既....
2007豬~
其實都冇乜特別...><No comments: