Tuesday, January 02, 2007

** hApi tWo THouSAnD aNd sEVeN **
2007

唯獨你 當我最快樂時替我高興
當我要放任時賜我反應
有你陪伴氣氛總有保證
娛樂我是你本領

No comments: