Monday, March 26, 2007

想打xanga....但係變晒怪獸字>.<"

我真係冇事架傻佬0_o"
有事你見唔到我啦~
對我好d補番數啦~~~hahaaaaa


今日冇野做.....同同事傾偈.....
發覺佢朋友仔好低能.......
不過我都想你知會點.....
如果我未結婚有o左.....咁你會點呀?!..........
記住要答我呀~~~
我同事仲話覺得你對我好好.....
哈哈^^唔洗佢講我都知~嘻嘻.......

No comments: