Friday, May 25, 2007

眼淚為你流

眼淚在心裡流 此際 怎麼開口
前事在心裡飄浮 情意 令人太難受

眼淚在心裡流 請你開一開口
隨便一聲或隨便一句
算是問候朋友
離別你 自離別你
心痛苦 比處死更難受 靈魂已失
心彷彿死去 心死問誰可救

眼淚在心裡流 苦痛 問你知否
情是內心的交流 惟盼望情愛如舊

眼淚在心裡流 苦痛問怎麼休
琴鍵打開 亦無心奏
我現在似木偶 人像木偶
我人像木偶
只嘆輕輕送走了時候
全忘餓與飽 心中空虛了衣
襟淚痕濕透

眼淚在心裡流 苦痛 問你知否
情是內心的交流 心曲再奏
情是內心的交流 盼心曲再奏

No comments: