Tuesday, May 29, 2007

你就好啦......有工等你做......
唔做比我做啦.........
今日出job好慘呀........
對audit好厭惡!!
尤其d不所知謂既客.....
今日落到去.....以為d野齊晒
點知p&l又冇.....b/s又冇.......o.0"
又要人地下星期起貨.......
當我神仙咩.........
十分疲勞......
出一次job就好似打o左十場仗咁>.<"好辛苦lei gei.........

No comments: