Sunday, May 06, 2007

Saturday、5th May 2007

今日訓到好晝.......
足足訓o左十幾個鐘haha^^
起身之後就等micmic入黎.....
入到黎屯門都已經兩點幾lu
食埋野三點.....去買冰.....
接埋我阿媽就出發錦繡
是日又係BBQ日~呵呵
今日仲有細妹d同事一齊B呢~
今次就豐富囉......
有雪花牛扒.....羊架.....大蝦.....
好耐未試過咁豐富
最緊要係有大廚.....燒得真係o巖o巖好
好好味~~~你有口福啦!呵呵
希望你冇比我姨丈嚇親啦~
佢乜都up得一餐....最鍾意"羅"人黎開玩笑~


lee排成日都諗住洗紋身
想洗o左手果個紋身......
但係聽講好痛........>.<"
雖然人地話紋身好痛...但係我都唔覺
不過我覺得洗....就真係幾痛......
仲要洗幾次...... 又唔知幾錢............
點好呢........仲考慮緊........

No comments: