Thursday, June 21, 2007

沒有"熱鬧"的日子 第三天

仲未習慣分開住既日子
有自己既空間係幾好.....
不過好似好『冷清』...........
可能仲未習慣啦>.<

係喎~你都冇送入伙禮物比我喎
快d呀.....唔係...............
唔比你入門口架~haha^^

No comments: