Tuesday, June 05, 2007

今日觀塘出job
好開心.....lunch同你一齊食....
放工又有你陪我等車喎~hehe^^
不過只限lee兩天.......
唔知之後仲有冇幾會呢?!

尋晚已經訓得唔好....
因為喉嚨痛.....心知不妙架啦
朝早返工時候都還好
放工落車果陣已經暈暈地咁
又好"支力".........
希望訓醒之後會好番啦~~~
係時候去訓覺喇!!!

No comments: