Sunday, June 03, 2007

甲方感激乙方,乙方將來如有任何困難,
甲方必定赴湯蹈火,無條件幫忙,
此承諾為一生一世,直至任何一方死亡為止。

世界上有好多人許下唔同o既諾言......
但係又有幾多人可以實踐佢地o既承諾呢?!


2nd June 2007、Saturday
訓到好晏先起身.....等你放工....
去o左九龍灣食lunch~
再去睇"魔盜王"
其實都好似唔係好知講咩咁....故事越黎越難明.......
或者係我理解能力差><"
之後行o左陣....就返o左你屋企
睇o下電視咁.....就返屋企喇.......
唔可以攬住老公訓......unhapi...........>_<

1 comment:

kamic said...

傻婆傻婆,
好似有d唔開心咁wro!你,
又係到諗緊咩唷,
唔好亂諗喇,
知唔知,
今日唔得ja ma,
仲有下次呢,
仲有大把機會喇,
傻婆傻婆..