Sunday, January 20, 2008

係咪我識搭車.....你就唔會理我架啦?!
你而家好似對我越黎越馬敷...........
下次......可唔可以送埋我落去........?
我知我好麻煩..........或者我唔應該咁多要求......

張嘉倫.....lee個世界冇人會跟你一世、照顧你一世.......
你要學識獨立.....自己照顧自己.........唔應該依賴人!

No comments: