Sunday, January 06, 2008

MJ 422

應你要求.....電左髮喇........唔知你覺得好唔好睇呢?!

咁快又放完兩星期sem break喇.....聽日開始.....又要返學啦~
比心機呀~快d讀埋佢!!!
你呀......又要返工....又要返學.....又返part-time........見到你都辛苦......
頂唔順就唔好返喇......攪到自己咁辛苦......成日唔夠訓......>_<
唉.......心都痛埋....對自己好d啦.................

No comments: