Monday, June 12, 2006

11th June 2006

又要去幫手
今日最大任務係-->將冰山劈開
哈哈哈哈~~
之後入錦繡花園
真係幾靚、幾寫意咁
又可以BBQ喎
兩層高......三層好似好d~
不過冇三層!haha
我都要努力d~~>西貢house


10th June 2006

晨咁早去cwb覆診
之後去歎個早早
再去行街啦~梗係
and then落Kowloon Bay
先lunch~後睇戲
『海神號』
幾緊張~都唔錯呀
跟住落mk
又係行街~又係食野
仲去左馬會.........
真係頂佢個肺
我都唔夠18既話
都冇乜邊個夠lor!頂!
真瘀爆~
之後重點去睇波
英格蘭~~~~正爆!!!
呵呵呵^^
睇完又係去食野
完全由朝食到晚~
諗起都覺得勁!!

No comments: